Lavere hastighed er omsorgsfuld bilisme

Forud for vedtagelsen af den grønne trafik og mobilitetsplan har vi haft landets dygtigste trafikforskere og byplanlæggere til at komme med bud på, hvad der vil virke og hvad der ikke vil virke, hvis vi ønsker at sænke CO2udledningen fra vores trafik og have en by, som ånder og lever. 

Deres klare svar er, at det at sænke hastigheden er et af de bedste redskaber, vi har. Ved at træde lettere på speederen udviser vi omsorg for klimaet, for byen, for bløde trafikanter trafiksikkerheden, og for støj. Genen ved at køre langsommere er ikke stor, når man først har vænnet sig til det, hvis man holder fast i at køre bil. Gevinsterne for alle andre er til gengæld store.

Den mest markante effekt finder vi, når langsommere biltrafik skubber til vores adfærd: De transportvalg, som de fleste af os står med i hverdagen. Vi skal ikke kun se på CO2-udledningen fra biler, der kører langsommere. Vi skal især se på dem, der ikke vil køre mere eller vil køre langt færre ture.

Når det kommer til vores transportvaner, har vi en tendens til at vælge det, vi plejer. Det, som er nemmest, hurtigst og mest komfortabelt. Hvis vi indretter vores by og gør det mere langsomligt, dyrt eller besværligt at tage bilen, er der flere af os, som overvejer at gøre noget andet. Det er i grunden ganske enkelt: Hvis vi fortsætter, som vi har gjort i mange år; altså gør det hurtigere og mere effektivt at køre bil med grønne bølger og flere spor, mens blødere trafikanter og busser må vige tilbage på trangere plads og vente på deres tur, vil flere selvfølgelig vælge bilen. Hvis vi gør det modsatte; sænker hastigheden, prioriterer cyklister i lyssignaler, laver busbaner medvidere, vil flere vælge alternativet til bilen – at cykle eller tage den kollektive transport.

Derudover peger forskningen på, at turen i bil i byområder som Odense med mange trafiksignaler og andre trafikanter at tage hensyn til, kræver mange opbremsninger og accelerationer. Det giver derfor en betydelig større CO2-udledning, hvis den tilladte hastighed er 60 km/t, fremfor hvis man kun skal op på 40 km/t efter hver opbremsning.

Venlig hilsen

Tim Vermund

Rådmand

Klima- og Miljøforvaltningen

Hastighedsnedsættelser virker – endda både på klima og byliv!

Transportområdet vil stå for cirka halvdelen af CO2-udledningen i Odense i 2030. Derfor kommer vi ikke udenom at kigge på måden vi kommer rundt i byen på, hvis vi vil nå vores mål om klimaneutralitet. Derfor har et enigt byråd vedtaget en grøn mobilitetsplan.

I løbet af de sidste mange år er andelen af biler kun steget og steget i Odense. Vi kører mere i bil nu, end nogensinde før. Prognoserne siger, at fortsætter vi ud ad den vej, vil der komme mere end tusind biler flere om året. Vi vil netop i 2030 runde hundredetusind biler. I dag bliver over halvdelen af alle ture kørt i bil og kigger man på vores ungdomsuddannelser, er parkeringspladserne bugnende fulde og bilkøerne er lange efter skoletid. Færre forældre tør at lade deres børn cykle i skole pga. de mange biler og kører dem i stedet. Vi har ganske enkelt brug for at skubbe til vores vaner. For klimaet, for vores sundhed, for vores børn og for byens skyld.

Vi kan se på andre byer i Europa, at når mere bæredygtig transport bliver prioritereret, så giver det samtidig mulighed for at skabe en langt mere levende og tryg by at færdes i. Den grønne mobilitetsplan har derfor to formål: Det ene, at vi når vores klimamål om at nedbringe udledningen fra trafikområdet med 100.000 tons CO2 om året. Det andet, at der kommer flere mennesker til bymidten. Vi ønsker at skabe en grønnere, skønnere og sundere by for os alle sammen at leve i og for gæster at besøge. Hvor vi kan bevæge os rundt på måder, der både er bedre for helbred og klima, få renere luft, mindre støj, mere bynatur og give unikke muligheder til byens butiks- og restaurationsliv, når færre biler levner bedre plads til at mennesker faktisk kan opholde sig i roligere byrum.

Her er hastighedsnedsættelser et godt redskab. Men det er også et af de mere effektive redskaber, når det gælder mindre udledning af CO2. Det vigtigste virkemiddel går på at fortrænge biltrafikken: Når det bliver mere langsomligt, dyrt eller besværligt at tage bilen, vil flere vælge at gøre noget andet. Flere vil vælge at cykle, gå eller bruge kollektiv transport. Men lavere hastighed giver også i sig selv en mindre CO2-udledning i en by som Odense med meget trafik og mange kryds med signaler. Det er rigtigt nok, at en benzinbil udleder mindst CO2 ved cirka 77 km/t – men i områder med trafiksignaler og andre trafikanter at tage hensyn til, vil turen kræve mange opbremsninger og accelerationer. Det giver derfor en betydelig større CO2-udledning, hvis den tilladte hastighed er 60 km/t, fremfor hvis man kun skal op på 40 km/t efter hver opbremsning.

I aftalen om den grønne mobilitetsplan er der flere elementer, hvor vi har brug for hjælp fra Christiansborg. Det kommer vi til at arbejde stædigt og vedholdende for. Når man vil have lavet lovgivningen om, må man stort set altid indstille sig på et ihærdigt stykke arbejde for at samle alliancepartnere om sagen. Men heldigvis er vi langt fra alene med ønsket om lavere hastigheder: København er allerede gået i gang med meget omfattende hastighedsnedsættelser. Flere vil snart komme til. Ringsted, Sorø og Slagelse ønsker ligesom en række af de fynske kommuner at nedsætte hastigheden på motorvejen. Derfor vil presset for lavere hastighed stige, og vi skal nok komme rigtig langt med det redskab i de kommende år.   Der er dem, som ønskede, at vi i vores politiske aftale havde en bredere palet af redskaber med i første omgang. Nu skal vi have sat de 60 konkrete aktiviteter i værk som den grønne mobilitetsplan giver os mulighed for. Der er rigeligt at gå i gang med. Og lykkedes vi ikke med at komme igennem med alle forslagene, eller har de ikke den ønskede effekt, så er aftalen imellem forligspartierne, at vi mødes igen og kigger ned i mobilitetsværktøjskassen med trafikøer, nulemissionszoner og -veje m.m. Vi skal nok komme i mål.

Danmarks grønneste storby

Tim Vermund med cykel, i Thomas B. Thrigesgadekvarteret

Vi har netop fået 3 rådgiverteams ambitiøse bud på, hvordan en ny og grøn plan for trafikken i Odense kan se ud!

🚴‍♂️🚌Vi skal have flere til at gå, hoppe på cyklen eller stige om bord på bussen eller i letbanen – det skal være det hurtigste og mest attraktive valg i hverdagen og et reelt alternativ til bilen. Det gør vi ikke for at genere nogen. Tværtimod. Vi gør det for at skabe en endnu grønnere, renere og sundere by, end den vi kender. Både for os, der bor her i dag, og for dem, der kommer til.

🌿 En by, hvor det er trygt at sende sine børn på cykel i skole, fordi der er færre biler på vejene. Hvor luften er renere, og hvor der bliver plads til mere natur og flere grønne åndehuller med grill, boldspil og hygge med familie, venner og naboer.

🚗Skal der så slet ikke være plads til biler? Jo. Nogle vil selvfølgelig have brug for en bil for at få hverdagens logistik til at hænge sammen – og det skal der stadig være mulighed for. Byen og hverdagslivet skal fortsat fungere. Men mon ikke de fleste af os kan komme i tanke om et par eksempler på, hvordan vi har fået bygget vores hverdag op omkring vores benzin – eller dieselbil. Det kan jeg i hvert fald selv. Det skal vi stille og roligt have vendt rundt, så flere af os cykler, går, tager letbanen, bussen og selvfølgelig også elbilen.

👨‍👩‍👧‍👦Men det er ikke nemt at ændre vaner. Derfor er det også en opgave, hvor vi som by i fællesskab skal finde de gode løsninger. Borgere, virksomheder, interesseorganisationer – alle får mulighed for at byde ind med holdninger og idéer til, hvordan vi bedst transporterer os grønnere i en hverdag, der stadig hænger sammen, selv om vi har sat meget ambitiøse klimamål.

🌍For det har vi. Vi har høje ambitioner for den grønne omstilling i Odense, hvor alle byrådspartier står bag beslutningen om, at Odense senest i 2030 skal være klimaneutral. Vi vil være en by, hvor vi tager ansvar for de klimaforandringer, vi selv har været med til at skabe.

💪Men det er jo ikke nok at enes om nogle ord på et stykke papir, vi skal have vekslet dem til handling. Trafikken er en af de største udledere af CO2 i Odense, og derfor kommer vi ikke udenom at se på, hvordan vi transporterer os rundt i vores by.

Med venlig hilsen Tim Vermund, Klima og miljørådmand i Odense

Vi skal være danmarksmestre i naturprojekter!

🌿 I et område på 50 hektar mellem Højby og Lindvedvej har vi et fantastisk naturprojekt i gang. Ved at lade en del af vandet fra Lindved Å oversvømme området, vil en stor del af kvælstoffet cirka fem ton årligt fordampe naturligt i stedet for at blive ført ud i fjorden. På den måde tager vi bedre hånd om vores natur, biodiversitet, grundvand – og der kommer mindre kvælstof ud i fjorden. Så vi kan få ålegræsset tilbage og binde en masse CO2. Hele projektet er finansieret igennem fonde fra EU og i klima- og miljøudvalget har vi netop afsat midler til at ansætte yderligere medarbejdere og vi skaber et helt nyt team i forvaltningen. Mit mål er, at vi skal være danmarksmestre i at fundraise og planlægge naturprojekter i Odense kommune, så vi i fremtiden får mange flere områder som dette ved Lindved Å. 🌿🌍

Mvh Tim Vermund

Når vi er rigtig gode!!

Gydebanke med lyse sten efter gydegravning

I 2021 gennemførte vi i Odense kommune et restaureringsprojekt på en delstrækning af Ryds Å. Vandløbet var ved at ”æde” stien langs det udrettede vandløb, og kommunen stod overfor, at skulle bruge mange penge på at sikre stien mod vandets kræfter. I stedet for at bruge midler på sikring af stien blev der med økonomisk bistand fra Havørred Fyn – Seatrout.dk gennemført et restaureringsprojekt, der flyttede vandløbet væk fra stien.Vandløbet har nu et mere naturligt forløb med mange slyngninger. Et mere naturligt vandløb giver bedre forudsætninger for dyre- og plantelivet i vandløbet. Der blev også lagt gydegrus ud i det nyanlagte vandløb med en forhåbning om at gøre strækningen attraktiv som gydeplads for havørreder. Havørreder er nemlig kræsne med valg af gydepladser og kræver et vandløb af god kvalitet. Ud over at genslynge vandløbet blev der også gravet 2 mindre vandhuller på engene langs vandløbet. Vandhullerne skal være med til at skabe nye levesteder for områdets tudser, frøer og salamandere. Allerede i 2022 har en borger konstateret, at der har været gydegravning i en af de nye gydebanker på strækningen. Det betyder, at der har været en eller flere ørreder forbi og lagt æg i gydebanken. Inden en ørred lægger æg løsner den stenene i gydebanken ved at slå med halen. Det medfører, at stenene vender sig og løsnes. Når stenene vendes, kommer deres lyse side opad, og på den måde kan man se, at der har været aktivitet i gydebanken. Så allerede nu kun et år efter genopretning af vandløbet kvitterer naturen og én eller flere ørreder har fundet strækningen så god, at de har valgt at gyde der. Mvh Tim Vermund 😀🌿🐟

UngOdense-billetten fortsætter!

Unge i Odense kan fortsat tage bus og letbane til 10 kr. i 2023! 👍😀Vi skal have flere passagerer ind i bussen og inden juleferien besluttede vi i FynBus bestyrelse at fortsætte UngOdense-billetten, hvor unge under 26 kan tage bus eller letbane i en time for 10 kr. Det viser sig, at den billigere billet til de unge har tjent sig selv hjem i flere passagerer. Så det er en mega god historie! I 2023 vil vi blive endnu klogere på, hvad der skal til for at få endnu flere ind i bus og letbanen. Vores næststørste Co2-udleder er trafik, så at få flere til at benytte de kollektive løsninger, er en af vejene vi skal ned ad for at blive klimaneutrale i 2030.

Med venlig hilsen Tim Vermund, klima- og miljørådmand i Odense

Odense har et perfekt udgangspunkt for at kunne blive en klimaneutral by.

Trafikområdet er vores næststørste udleder af CO2, også her har vi i Odense et bymæssigt unikt udgangspunkt. Vi har med omdannelsen af Thomas B. Thrigesgade skabt et kæmpe underjordisk parkeringsanlæg, så alle nemt kan tage bilen helt ind i bymidten, parkere gøre sit ærinde og køre ud igen. Vi har en letbane, som binder byen sammen og er med sin hyppighed, regelmæssighed og komfort et reelt alternativ til bilen. Derudover er vi en af de byer i Danmark, hvor flest cykler. Hvis vi indretter vores by, så de borgere og virksomheder der har brug for at køre i bil ind til byen kan gøre det, men de tilgengæld sænker hastigheden lidt og i højere grad kører ind og ud – ikke så meget rundt som i dag. Hvis vi styrker den kollektive trafik og får flere til at bruge bus og letbane. Hvis forbedre forholdene for cyklister og får endnu flere op på cyklen. Bliver Odense både grønnere og mere rar at færdes i for alle. Andre byer har vist vejen. Gent i Belgien har med lignende tiltag uden bilforbud og nulemissionszoner skabt en byudvikling, hvor biltrafikken i bymidten faldt med 17 %. cykeltrafikken steg med mere end 50 %. luftforureningen faldt med næsten en femtedel og trafikulykkerne faldt med 25 %. I øjeblikket arbejder tre virksomheder og vores borgerklimaråd på at komme med anbefalinger til, hvad vi konkret kan gøre i Odense for at opnå vores klimamål på trafikområdet. Det er planen at disse anbefalinger fremlægges i starten af februar. Herefter skal vi have en grundig snak med hinanden om, hvordan vi både får en grønomstilling og en by, hvor hverdagen fungerer. Det bliver vildt spændende og jeg er fyldt med både håb og optimisme om de løsninger vi kan finde sammen.

Vi er allerede langt i forhold til klimaneutralitet

Tim Vermund, klima- og miljørådmand i Odense kommune

I 1990 udledte Odense ca. 2,5 mio. ton CO2. I 2020 udledte Odense ca. 1.100.000 tons CO2. Vi er derfor allerede nået over halvvejs mod målet om klimaneutralitet. En reduktion som indtil videre er skabt uden nedgang i levestandard tværtimod. Hvis vi er dygtige kan CO2-neutral produktion blive en konkurrence fordel for de Odenseanske virksomheder. Med de beslutninger vi allerede har truffet med udfasning af kul hos Fjernvarme Fyn og udbygning af vedvarende energi er det forventningen, at udledningen i Odense i 2030 vil være på 502.000 ton CO2. I Odense har vi en af Danmarks mest visionære klimahandleplaner og sammen kan vi skabe en grønnere, sundere og skønnere by for os selv og kommende generationer.

CO2-fangst bliver afgørende for klimaneutralitet

I Odense har vi en af Danmarks mest visionære klimahandleplaner og sammen kan vi skabe en grønnere, sundere og skønnere by for os selv og dem som kommer efter os. CO2-fangst bliver afgørende for at vi kan nå vores mål om klimaneutralitet. Inden længe vil Fjernvarme Fyn fremlægge en plan for at opføre et kæmpe CO2-fangstanlæg ved vores affaldsforbrænding, som producerer el og varme i Odense. Når vi fanger CO2en, udfaser kul, får plasten ud af vores affald og derigennem gør vores forbrænding fossilfri – kan vi skabe et bæredygtigt system, hvor vi bidrager til mindre CO2 i atomsværen og samtidig producerer el og varme. Den fangede CO2 skal lagres i undergrunden eller omdannes til brændstof. Vi har i Odense ved vores vandcenter et mindre CO2-fangstanlæg, som jeg har besøgt. Det virker. Nu skal vi have det op i skala. Det tager dog tid, men jeg er optimistisk og gør alt hvad jeg kan for at presse på for at vi kommer i gang hurtigst muligt.

Med venlig hilsen Tim Vermund, Klima- og miljørådmand i Odense kommune.

Nu tager vi de næste skridt i retning af et klimaneutralt Odense!

Tim Vermund, Klima og miljørådmand i Odense

De fleste af os kender nok følelsen af at være utålmodig. Det at ville noget så meget og helst så hurtigt, at det kan være svært helt at tøjle.

Sådan har jeg det nogle gange som klima- og miljørådmand. Jeg vil gerne så hurtigt som muligt nedbringe vores CO2-udledning så meget som muligt. For vi har jo som samlet byråd sat et ambitiøst mål om senest i 2030 at gøre Odense klimaneutral.

Derfor er jeg glad for den rolle, klimaet spiller i vores fælles budgetforlig.
Næste år – i 2023 – har vi 40 millioner kroner til initiativer, der skal bringe os de næste skridt videre mod klimaneutralitet. Og vi er allerede godt på vej. Lad mig give et par eksempler:

Sammen med energikoncernen Fortum er Fjernvarme Fyn lige nu i gang med at lægge en plan for at fange CO2 i røgen fra kraftvarmeværket ved Odense Kanal. Det vil sikre en historisk, grøn omlægning af vores el- og varmeproduktion og er en af hjørnestenene i vores klimaneutrale ambitioner.

En anden hjørnesten er trafikområdet, hvor vi arbejder på en ny og grøn mobilitetsplan, der prioriterer bæredygtige transportformer som gang, cykel og kollektiv transport højest og på den vis sætter en helt ny dagsorden for trafikken i vores by.

En nyoprettet skovfond skal hjælpe os tættere på målsætningen om frem mod 2030 at fordoble skov- og naturarealet i Odense sammenlignet med 2009.

Og et bredt samarbejde omkring Odense Fjord skal nedbringe kvælstof, plante ålegræs og sikre bedre vandmiljø og biodiversitet og samtidig binde CO2. Det har potentiale til at blive et af de største naturgenopretningsprojekter på Fyn.

Med budgetforliget, som vi endeligt vedtager i dag, sætter vi som byråd nu endnu flere initiativer i spil, der skal være med til at skære ned på CO2-udledningen.

Vi skal blandt andet lave en plan for, hvordan busbaner og –gader kan give bedre betingelser for vores kollektive transport.

En analyse skal vise os potentialet ved at sænke hastigheden på vejene, og vi skal finde plads til vedvarende energienergianlæg med både sol og vind inden for kommunegrænsen.

Plasten skal i langt højere grad ud af vores affaldsforbrænding og genanvendes. Og der skal udarbejdes en prioriteret rækkefølge over lavbundsjorde, som kan udtages.

Listen over initiativer, som vi på kort tid har sat i gang, er lang, og den skal blive endnu længere for at nå vores mål om et klimaneutralt Odense i 2030.

For ja, vi skal skynde os. Men vi skal også finde noget tålmodighed. For det er kun gennem grundige samtaler, hvor vi involverer både borgere, forskere og virksomheder i de konkrete løsninger, at vi lykkes med den grønne omstilling af vores by.